My Success Plan- Nepal_June 2023 (Nepali)

vkokl dks"k / House Fund (,p-,Q-) 3% dEiuhys ljt/s#ykbZ ;ks vkokl dks"k¼,p-,Q-½ çnku xnZ NA mä ,p- ,Q-ek dEiuhdks dq y ekfld ih=Hkh=dks 3 % NqVîkb,dks gqUN ;ksX;gqus g#}kjk dekbZ ,dks ?kj dks"k iks bUVg#ek vk/kkfjr jgsj ^^iksbUV ck¡MQk¡V ç.kkyh** }kjk fglkc xfjUNA çfr iksbUV ,p=,Q ewY; gjs d O;kikj efgukek Qjd gq UNu~ A sldzg÷af] g;÷nfef+ z af8km6 ;kstuk k'j{ -zt{ x?M 1 ;l vkokl dks "k ykHk dEiuh}kjk vdkZs O;kikj efgukek cks ul psd tkjh xfjus NA 2- s| fpg lgb{] zssf] n] jn nuftf/ tLg dlxgf ;Dd sfod u/] df rf} yf] Aofkf/ dlxgfaf6 ;L=Pkm=sf] cfgGb lng ;Sg' x' g] 5 3. ljt/sn] fl-,Q- çfr O;kikj efgukdf vf/kdre # 160]000 dekmu lDuqgqUNA nfe ljt/sn] vkokl dks"kdks ykfx ;ks X; HkbZldsifN flYHkj funZs'kddks #iek ;ksX; gqus csyklEe ;l ?kj dks "kdks fujUrj vkuUn fyu lDuqgqUNA pTs[ i6 Dyc cks ul / Elite Club Bonus -O=;L=aL=_ 2% of] af] g; sDkgLn] clwstd ? #@,)),))).)) ;Dd ljt/0f ug{ ]5 . o' lge;{ n s| fpg lgb{] zs jf dflysf ljt/sx?n] of] jf] g; k| fKt ug{ ;Sg] 5 . gf] 6 M sDkgLsf] lg0f{ o cg' ;f/ kL=eL= / la=eL= kl/jt{g x" g ;lsG% .

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcwOTgw